Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Zetacom B.V. aanvaardt of uitvoert, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht.

Begrippen – In deze voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen, indien beginnend met een hoofdletter, verstaan:

 • Algemene Voorwaarden: de bepalingen in dit document, bestemd om onderdeel van de Overeenkomst uit te maken.
 • Apparatuur: de door Zetacom of een partner of toeleverancier van Zetacom geproduceerde of gedistribueerde apparatuur en materialen die aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst wordt verkocht en geleverd danwel ter beschikking worden gesteld.
 • Opdracht: de aan Zetacom te geven of gegeven opdracht tot het leveren of ter beschikking stellen van een Product of meerdere Producten en/of het verlenen van Services.
 • Opdrachtgever: de partij die met Zetacom een overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden door Zetacom, het leveren van apparatuur, het ter beschikking stellen van programmatuur.
 • Overeenkomst: de afspraken tussen Opdrachtgever en Zetacom zoals schriftelijk vastgelegd in: de offerte annex orderbevestiging, een contract, contractsbijlagen en/of overige documenten, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal en onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 • Producten: de door Zetacom ontwikkelde, gedistribueerde of verkochte c.q. te verkopen Apparatuur, Programmatuur en/of XaaS-Oplossing, zowel afzonderlijk als gezamenlijk onderdeel van een Opdracht.
 • Programmatuur: de door Zetacom of een partner of leverancier van Zetacom ontwikkelde of gedistribueerde software die aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld conform deel III van de Algemene Voorwaarden.
 • Services: De overeengekomen diensten die Zetacom aan Opdrachtgever verleent en zal verlenen, al dan niet als onderdeel van XaaS.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet.
 • XaaS-Oplossing: Het door Zetacom als dienst (as-a-service) beschikbaar stellen en houden van Programmatuur en/of Apparatuur aan Opdrachtgever, al dan niet via internet, een ander netwerk of andere infrastructuur alsmede daaraan aanverwante diensten zoals onderhoud en beheer, conform deel IV van de Algemene Voorwaarden.
 • Zetacom: Zetacom B.V.

 

I        ALGEMENE BEPALINGEN

1. Algemene Voorwaarden, offertes en bestellingen

1.1 De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de Overeenkomst en zijn ook van toepassing op alle onderhandelingen, prijsopgaven, offertes en andere overeenkomsten of  rechtshandelingen met betrekking tot de Opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 Zetacom is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Zetacom zal Opdrachtgever uiterlijk twee maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen en de aard daarvan. Indien Opdrachtgever niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan Opdrachtgever bezwaar maken tegen de wijzigingen. Als Opdrachtgever niet binnen vijftien Werkdagen vóór de inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen. Indien de Opdrachtgever conform tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen een wijziging van de Algemene Voorwaarden, dan zal de inhoud van de ongewijzigde Algemene Voorwaarden onverkort tussen Zetacom en de Opdrachtgever van toepassing blijven.

1.3 Alle onderhandelingen, prijsopgaven en offertes met betrekking tot de Opdracht zijn vrijblijvend en herroepbaar.

1.4 Bestellingen of orders dienen altijd schriftelijk te worden geplaatst bij Zetacom. Zetacom is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een opdracht, bestelling of afspraak schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail) heeft bevestigd. Ook mondelinge toezeggingen verbinden Zetacom slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

2.  Tarieven en prijzen

2.1 Alle door Zetacom gehanteerde tarieven en afgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van Opdrachtgever komen alsmede exclusief verzendkosten.

2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn eventuele installatiekosten, montagekosten en/of andere in verband met de levering van de Producten te maken kosten niet bij de tarieven en prijzen inbegrepen.

2.3 Zetacom kan haar tarieven en (overeengekomen) prijzen jaarlijks per 1 januari indexeren op basis van het CBS indexcijfer cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur (2010=100).

2.4 Zetacom is tot aan het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst gerechtigd de tarieven en prijzen aan te passen aan prijswijzigingen van grondstoffen, materialen, onderdelen, arbeidslonen, valutakoersen, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten, vervoerskosten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen.

2.5 Als Zetacom handelt in de hoedanigheid van ‘system integrator’ en in het kader van de Opdracht worden producten van partners of toeleveranciers betrokken, dan heeft Zetacom het recht om eventuele door de partner of toeleverancier doorgevoerde tariefs- of prijswijzigingen door te berekenen aan Opdrachtgever.

2.6 Zetacom is bevoegd om bij de uitvoering van de Opdracht anderen in te schakelen waarbij de kosten daarvan aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend. Zetacom zal voor het inschakelen van de derde partij met Opdrachtgever overleggen over de kosten daarvan.

3. Betaling

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen door Opdrachtgever aan Zetacom te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2 Opdrachtgever doet afstand van iedere bevoegdheid tot opschorting van en verrekening met een betaling.

3.3 Indien de betaling niet of niet tijdig is ontvangen, is Opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke (samengestelde) handelsrente daarover verschuldigd vanaf de datum waarop de betalingstermijn afliep tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

3.4 Alle kosten die Zetacom zowel in als buiten rechte maakt, inclusief advocaatkosten, doordat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

3.5 Indien Opdrachtgever met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is Zetacom gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringen en/of de rest van de Opdracht op te schorten tot het tijdstip waarop die betaling door Zetacom is ontvangen.

3.6 Zetacom is gerechtigd voor het aangaan van de Overeenkomst van Opdrachtgever zekerheids-stelling te verlangen teneinde te borgen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

4. Levering

4.1 De levering van de Apparatuur vindt plaats ‘af magazijn’ (Af Fabriek), conform de op het moment van levering toepasselijke International Commercial Terms zoals deze zijn gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel; de zogenaamde ‘Incoterms’. De levering van de Apparatuur ‘af magazijn’ houdt in ieder geval in dat alle risico’s van het transport van de af te leveren Apparatuur bij Opdrachtgever berusten.

4.2 Verlies, vermissing of beschadiging van de Apparatuur die zich af magazijn voordoet, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij het verlies, de vermissing of beschadiging te wijten is aan een ernstige nalatigheid of roekeloosheid van Zetacom.

4.3 Aangegeven of overeengekomen afleverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en Zetacom.

4.4 In geval van niet tijdige aflevering, oplevering of nakoming zal Opdrachtgever Zetacom schriftelijk aanmanen waarbij Zetacom een redelijke termijn zal worden gesteld om alsnog de afleverings- of opleveringstermijnen na te komen.

5. Producten

5.1 Zetacom staat er niet voor in dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Zetacom garandeert evenmin dat de Producten zonder onderbreking zullen werken en/of steeds alle gebreken worden hersteld. Wel zal Zetacom zich optimaal inspannen om de Producten werkend op te leveren tenzij is bedongen dat Zetacom slechts voor aflevering van de Producten sec zal zorgen.

5.2 Indien en voor zover Zetacom producten van derden aan Opdrachtgever levert, zullen, voor wat betreft die producten en/of diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van deze derden.

5.3 Ten aanzien van producten afkomstig van derden wordt uitsluitend garantie gegeven voor zover deze door bedoelde derden wordt verstrekt. Zetacom zal zich jegens Opdrachtgever ervoor inspannen dat gerechtvaardigde aanspraken door deze derden worden gehonoreerd.

5.4 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de werking van de Producten en de beschikbaarheid en kwaliteit daarvan kan worden bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de verbindingen via het internet en daarnaast ook van het overige gebruik dat Opdrachtgever gelijktijdig maakt van zijn internetaansluiting.

5.5 Zetacom zal op verzoek van Opdrachtgever haar medewerking verlenen aan het oplossen van complicaties waar producten van toeleveranciers bij betrokken zijn of kunnen zijn. Producten die door Zetacom worden geïmplementeerd, kunnen onderdeel en afhankelijk zijn van een reeds bestaand systeemlandschap met daarin producten van andere leveranciers die op de werking van de Producten (van of via Zetacom) van invloed kunnen zijn. Indien de Producten daardoor niet op de juiste manier werken kan Opdrachtgever Zetacom vragen de problemen veroorzaakt door producten van andere leveranciers in het systeemlandschap op te lossen. Deze werkzaamheden worden op basis van nacalculatie en tegen de op dat moment geldende tarieven verricht.

5.6 Door Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde apparatuur, infrastructuur en materialen wordt geacht te zijn goedgekeurd.

6. Klachten

6.1 Opdrachtgever is verplicht bij ontvangst respectievelijk direct na installatie de (af)geleverde Producten te controleren op gebreken en tekortkomingen. Daaruit voortvloeiende klachten dienen op straffe van verval van recht binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk en onderbouwd ter kennis van Zetacom te worden gebracht. Klachten wegens andere gebreken of tekortkomingen dienen ter kennis van Zetacom worden gebracht terstond nadat Opdrachtgever deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.

6.2 In geval van gerechtvaardigde klachten is Zetacom gehouden tot het – naar keuze van Zetacom – binnen een redelijke termijn herstellen van de gebreken of tekortkomingen dan wel tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de Producten dan wel tot restitutie van de vergoeding ontvangen voor de desbetreffende producten.

6.3 Bij gebreken of tekortkomingen die slechts een deel van de gehele Opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen Producten.

6.4 Indien de klacht van Opdrachtgever betrekking heeft op door Zetacom uitgevoerde diensten dient de klacht, op straffe van verval van rechten, te worden ingediend binnen 30 dagen na de beweerdelijke tekortkoming dan wel binnen 30 dagen na het moment waarop die tekortkoming redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt.

7. Retourzendingen

7.1 Retourzendingen zonder voorafgaand overleg met Zetacom zijn niet toegestaan. Het staat Zetacom in dat geval vrij de Apparatuur voor rekening van Opdrachtgever bij derden op te slaan of zelf ter beschikking van Opdrachtgever te houden. Bij een retourzending zonder overleg komen alle aan de zending verbonden kosten ten laste van Opdrachtgever.

7.2 Retourzendingen geschieden in beginsel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ten aanzien van de werkelijke kosten voortvloeiend uit of in verband houdend met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Zetacom genomen maatregelen is de gespecificeerde opgave van Zetacom voor Opdrachtgever bindend, behoudens tegenbewijs.

7.3 Retourzendingen die door Zetacom niet zijn aanvaard, ontheffen Opdrachtgever niet van het nakomen van zijn betalingsverplichtingen en van de betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 3.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Afgeleverde Apparatuur blijft eigendom van Zetacom totdat de betalingsverplichtingen met betrekking tot deze apparatuur volledig door Opdrachtgever zijn voldaan.

8.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde Apparatuur niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag hij deze apparatuur niet aan een derde afgeven, overdragen, verpanden of enig ander bezwarend recht daarop verlenen. Opdrachtgever dient de afgeleverde Apparatuur zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Zetacom te bewaren.

8.3 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Zetacom of Zetacom goede grond heeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, is Zetacom steeds bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Apparatuur terug te nemen danwel terug te vorderen.

 

9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, websites, databestanden, gebruikersdocumentatie, rapporten evenals voorbereidend materiaal daarvan, komen toe aan Zetacom respectievelijk aan haar leveranciers tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

9.2 Zetacom zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke vordering die gebaseerd is op grond van een beweerdelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de eigen Producten van Zetacom, mits Opdrachtgever:

  1. Zetacom van een dergelijke vordering terstond schriftelijk op de hoogte stelt, en
  2. de behandeling van de zaak geheel aan Zetacom overlaat en hiertoe alle medewerking verleent, en
  3. geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zetacom

9.3 De in het vorige artikellid genoemde vrijwaring geldt niet voor Producten die afkomstig zijn van toeleveranciers van Zetacom.

9.4 Indien wordt vastgesteld dat de vordering c.q. aanspraak gegrond is, zal Zetacom – naar haar keuze – zorgdragen dat Opdrachtgever het recht verkrijgt de Producten te blijven gebruiken dan wel de Producten zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk meer maken, dan wel de Producten vervangen. Indien geen van voornoemde oplossingen naar het redelijk oordeel van Zetacom mogelijk zijn, zullen de inbreukmakende Producten op nader overeen te komen voorwaarden worden teruggenomen.

9.5 De in dit artikel geregelde vrijwaring is niet van toepassing indien de vordering c.q. aanspraak het gevolg is van het gebruik van de Producten in combinatie met andere producten en/of diensten die niet van of via Zetacom afkomstig zijn.

9.6 In geen enkel geval zal Zetacom gehouden zijn tot verdergaande aansprakelijkheid met betrekking tot een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht dan in dit artikel beschreven.

 

10. Geheimhouding

10.1 Partijen maken hetgeen hen bij (de uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op geen enkele wijze verder bekend aan derden of openbaar tenzij enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking daarvan verplicht.

10.2 Partijen verplichten hun personeel en door hun in het kader van de Opdracht ingeschakelde uitvoerders waarover zij het gezag hebben om de geheimhoudingsverplichting opgenomen in het vorige artikellid na te komen.

10.3 Een partij doet geen publieke of openbare mededelingen en geen mededelingen aan derden met betrekking tot de (uitvoering van de) Overeenkomst en daarmee verbonden kwesties dan na voorafgaande toestemming van de andere partij. Een dergelijke toestemming is niet nodig indien de verstrekking van informatie berust op een wettelijke verplichting, in welk geval de partij die verplicht is tot openbaarmaking de andere partij daarvan ruim voor de openbaarmaking in kennis stelt, om deze de gelegenheid te geven maatregelen te treffen.

 

11. Bescherming Persoonsgegevens en Data

11.1 De Algemene Voorwaarden zullen tevens gelden als verwerkersovereenkomst tussen Partijen zoals bedoeld in artikel 28.3 van de AVG, tenzij Partijen separaat een verwerkersovereenkomst sluiten of hebben gesloten die in dat geval als zodanig zal fungeren.

11.2 Zetacom zal de persoonsgegevens die zij ter beschikking gesteld krijgt van of via Opdrachtgever op generlei wijze anders (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

11.3 Zetacom zal de persoonsgegevens die zij ter beschikking gesteld krijgt slechts verwerken op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke.

11.4 Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende inbreukrisico’s, neemt Zetacom passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt in en via de Producten ten behoeve van Opdrachtgever te beveiligen en beveiligd te houden.

11.5 Indien overeengekomen is dat Zetacom voor de hosting zorgt, dan kan zij de hosting aan een professionele hosting provider uitbesteden. De persoonsgegevens die in de omgeving van Zetacom bij deze provider terechtkomen, worden opgeslagen in een databank die onder beheer staat van die derde partij. Opdrachtgever is daarvan op de hoogte gebracht en stemt met deze partij in.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Zetacom voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen en/of met betrekking tot via de Producten verwerkte persoonsgegevens die tegen Zetacom mochten worden ingesteld wegens een schending van de AVG en/of andere regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

11.7 Zetacom is gerechtigd om derde partijen c.q. sub-verwerkers in te schakelen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en daarmee – voorzover van toepassing – voor de verwerking van persoonsgegevens. Zetacom is zelf verantwoordelijk voor de sub-verwerkers die zij inschakelt en zal hen dezelfde voorwaarden, verplichtingen en verantwoordelijkheden opleggen als die gelden voor Zetacom ingevolge deze verwerkersovereenkomst.

11.8 Zetacom zal de Opdrachtgever inlichten over beoogde verandering terzake de toevoeging of vervanging van sub-verwerkers, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

11.9 Zetacom helpt om te voldoen aan de plichten van Opdrachtgever als betrokkenen hun privacy-rechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). Zetacom zal daarvoor niet meer dan redelijke kosten in rekening brengen.

11.10 Zetacom helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat Zetacom datalekken zonder onredelijke vertraging meldt aan Opdrachtgever en meewerkt aan onderzoek en analyse.

11.11 Zetacom werkt mee aan audits door Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever ingescha-kelde derde partij. Zetacom stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of Zetacom zich houdt aan de in de Overeenkomst genoemde verplichtingen.

11.12 Opdrachtgever bepaalt wat er na einde van de Overeenkomst met die gegevens gebeurt, tenzij er op Zetacom een wettelijke verplichting rust deze te bewaren.

11.13 De persoonsgegevens zullen niet worden verwerkt buiten de EER tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.14 Ten aanzien van eventuele aansprakelijkheid van Zetacom met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geldt bovendien hetgeen is bepaald in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

11.15 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van Apparatuur of Service van Zetacom worden verwerkt, ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Zetacom voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Zetacom tegen elke rechtsvordering van een derde uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

11.16 Indien de verlening van Services aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst het maken van back­ups van gegevens van Opdrachtgever omvat, zal Zetacom met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, dergelijke back­ups maken van de betreffende gegevens. Zetacom zal de back­up bewaren gedurende een overeengekomen termijn en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Zetacom gebruikelijke termijn. Zetacom zal de back­up zorgvuldig bewaren.

11.17 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wette-lijke bewaartermijnen ten aanzien van gebruikte of ingevoerde gegevens. Op Zetacom rust geen wettelijke bewaarverplichting voor de door of namens Opdrachtgever ingevoerde data.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Zetacom wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van hetgeen Opdrachtgever in de 12 maanden voorafgaand aan de schadegebeurtenis aan Zetacom heeft voldaan op grond van de Overeenkomst (exclusief BTW).

12.2 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Zetacom voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan € 200.000,– per jaar bedragen.

12.3 De totale aansprakelijkheid van Zetacom voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 500.000,–per jaar.

12.4 Elke aansprakelijkheid van Zetacom is uitgesloten voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt ten minste verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Zetacom voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Zetacom voorgeschreven toeleveranciers en schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.5 De in dit artikel 12 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Zetacom.

12.6 Tenzij nakoming door Zetacom blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Zetacom wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Zetacom schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de herstel van de tekortkoming wordt gesteld waaraan Zetacom niet voldoet. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten teneinde Zetacom in de gelegenheid te stellen adequaat te reageren.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart Zetacom voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Zetacom geleverde Producten, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Producten.

12.8 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen die Zetacom bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken.

 

13. Duur en beëindiging

13.1 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd. Tenzij één van de Partijen uiterlijk drie maanden voor de einddatum van de Overeenkomst voor bepaalde tijd de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd, zal de Overeenkomst steeds voor de duur van 1 jaar stilzwijgend worden verlengd.

13.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is ieder van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk te beëindigen.

13.3 In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid kan Zetacom de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surséance van betaling indient, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement wordt verklaard, in geval van beëindiging van de onderneming van Opdrachtgever of bij ontbinding van Opdrachtgever als rechtspersoon. Zetacom zal wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot enige (schade)vergoeding gehouden zijn.

 

14. Overmacht

14.1 Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst of de Opdracht door een niet toerekenbare tekortkoming – overmacht – niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan kan ieder van de Partijen na onderling overleg de Overeenkomst beëindigen zonder aan de ander enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn. De vergoeding voor de reeds door Zetacom geleverde Producten en/of reeds verleende Services blijven in dat geval onverminderd door Opdrachtgever verschuldigd.

14.2 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, extreme weersomstandigheden, uitval van stroomvoorziening aan de zijde van Zetacom, tekortkomingen in het netwerk, een pandemie, een epidemie, uitvallen van of storingen in door derden gefaciliteerde telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Zetacom en stakingen.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen verband houdende met de offertes en de Overeenkomst die niet eerst in onderling overleg kunnen worden opgelost, dienen ter beslechting te worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Den Haag.

 

II        SERVICES

16. Toepasselijkheid

16.1 De bepalingen met betrekking tot Services uit dit deel II zijn naast de algemene bepalingen zoals opgenomen in deel I, aanvullend van toepassing indien Zetacom diensten verleent, zoals installatie, implementatie, ondersteuning, het geven van cursussen en training, projectbegeleiding, consultancy, detachering en dergelijke. Bepalingen uit dit deel II (Services) prevaleren boven de bepalingen uit deel I (Algemene Bepalingen) in het geval er onduidelijkheid of strijdigheid bestaat tussen de bepalingen uit deze delen.

17. Uitvoering

17.1 Zetacom zal zich inspannen de Services naar beste inzicht en vermogen alsmede op een zorgvuldige wijze uit te voeren. Alle Services van Zetacom worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover uitdrukkelijk een resultaat tussen Partijen is overeengekomen en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is vastgelegd.

 

18.  Wijziging en meerwerk

18.1 Indien Zetacom werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Services vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Zetacom worden vergoed volgens de dan geldende tarieven van Zetacom.

 

19. Training en Consultancy

19.1 Zetacom is bevoegd de bij het project betrokken medewerkers door andere (externe)personen met soortgelijke kwalificaties te vervangen. .

19.2 Indien Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst gebruik maakt van training of consultancy door Zetacom, dan zal Zetacom in overleg met Opdrachtgever het geven van de training of consultancy inplannen en de aanvraag voor deze diensten aan Opdrachtgever bevestigen; daarbij voor zover mogelijk rekening houdend met de door Opdrachtgever gewenste planning. Zetacom kan de door Opdrachtgever gewenste planning evenwel niet garanderen.

19.3 Zowel Opdrachtgever als Zetacom kan de training of consultancy tot drie werkdagen voor de aanvangsdatum kosteloos annuleren. Bij een dergelijke annulering zullen Partijen in overleg een nieuwe aanvangsdatum voor de training of consultancy bepalen. Zetacom heeft het recht de kosten voor de training of consultancy volledig in rekening te brengen indien Opdrachtgever in de drie werkdagen voor de aanvangsdatum annuleert.

19.4 Zetacom zal zich inspannen om de training of consultancy naar beste kunnen te geven binnen de daarvoor overeengekomen termijnen. Alle door Zetacom in dat kader genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de training of consultancy aan Zetacom bekend waren. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Zetacom niet in verzuim.

19.5 De training en consultancy worden gegeven op Werkdagen tijdens reguliere kantoortijden.

19.6 Opdrachtgever zal Zetacom en haar personeel vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de training of consultancy schade lijden die het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in haar organisatie.

 

20.  Serviceniveaus

20.1 Eventuele afspraken betreffende serviceniveaus worden uitsluitend schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal Zetacom steeds onverwijld infomeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid van de Service.

20.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van Programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Zetacom aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van geplande diensten, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Zetacom zijn gelegen, daarbij buiten beschouwing gelaten. Behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door Zetacom gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

III      PROGRAMMATUUR

21. Toepasselijkheid

21.1 De bepalingen in dit deel III zijn naast de algemene bepalingen zoals opgenomen in deel I, van aanvullende toepassing indien Zetacom Programmatuur anders dan op basis van software-as-a-services aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Bepalingen uit dit deel III (Programmatuur) prevaleren boven de bepalingen uit deel I (Algemene Bepalingen) in het geval er onduidelijkheid of strijdigheid bestaat tussen de bepalingen uit die delen.

 

22. Gebruiksrecht

22.1 Zetacom verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot gebruik van de Programmatuur. Het is Opdrachtgever derhalve niet toegestaan sub-licenties te verlenen aan derden of in enige vorm kopieën van de Programmatuur aan derden te verstrekken; ook niet indien de betreffende derde de Programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in de Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de Programmatuur te laden en te gebruiken.

22.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in de Programmatuur aan te brengen, behoudens schriftelijk voorafgaande toestemming van Zetacom.

 

23. Ter beschikking stellen van Programmatuur

23.1 Indien overeengekomen is dat de Programmatuur op een informatiedrager ter beschikking wordt gesteld, zal Zetacom de Programmatuur ter beschikking stellen in een door haar te bepalen vorm en op een door haar te bepalen informatiedrager tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

23.2 Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever geleverde Programmatuur zelf installeren, inrichten, parametriseren, afstemmen en indien nodig daartoe de ingezette apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Zetacom niet verplicht tot het uitvoeren van een dataconversie.

23.3 Indien Partijen overeengekomen zijn dat Zetacom gebruikersdocumentatie ter beschikking zal stellen, zal Zetacom beslissen over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt.

 

24. Specificaties en ontwikkeling van Programmatuur

24.1 Partijen zullen in goed overleg treden omtrent de specificaties, de werkwijze bij het vervaardigen of het ontwerp van de voor Opdrachtgever te ontwerpen, ontwikkelen en/of in te richten Programmatuur.

24.2 Zetacom is gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever zich vooraf schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp, bij gebreke waarvan Zetacom haar werkzaamheden zal mogen opschorten.

24.3 Zetacom zal de Programmatuur naar beste vermogen ontwerpen, ontwikkelen en/of inrichten, met inachtneming van de specificaties of het ontwerp daarvan. Indien van toepassing zal Zetacom bij het ontwerpen, ontwikkelen en/of inrichten ook zoveel mogelijk acht slaan op de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen werkwijze, projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures.

24.4 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn, is Zetacom niet gehouden de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de Programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en/of een zogeheten ‘content managementsysteem’ aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

 

25. Acceptatie

25.1 Indien Partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, accepteert Opdrachtgever de Programmatuur in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van ingebruikname (‘as is’).

25.2 Indien Partijen een acceptietest zijn overeengekomen, zal de Programmatuur tussen Partijen als geaccepteerd beschouwd worden na een succesvolle afronding van de acceptatietest.

 

26. Onderhoud en Support

26.1 Zetacom verricht alleen het in de Overeenkomst opgenomen beheer en onderhoud van de Programmatuur. De onderhouds- en supportverplichting omvat het beantwoorden van door Opdrachtgever gestelde vragen over gebruik van de Programmatuur, het herstel van fouten in de Programmatuur, voor zover mogelijk en overeenkomstig dit artikel.

26.2 De onderhoudsverplichting omvat standaard het ter beschikking stellen van updates. Uitsluitend als dit schriftelijk is overeengekomen omvat de onderhoudsverplichting ook het ter beschikking stellen van upgrades van de Programmatuur. . De onderhoudsverplichting tot het ter beschikking stellen van updates en upgrades vervalt indien Opdrachtgever niet (tijdig) op de door Zetacom voorgeschreven versie overgaat.

26.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Zetacom niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

26.4 Onder ‘fout’ wordt verstaan het niet voldoen aan de door Zetacom en/of toeleverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele en/of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

26.5 Opdrachtgever zal de fouten in de Programmatuur gedetailleerd aan Zetacom melden. Zetacom zal na ontvangst van de melding zich er naar beste vermogen voor inspannen fouten te (laten) herstellen en/of verbeteringen (te laten) aanbrengen in latere nieuwe versies van de Programmatuur.

26.6 Indien Zetacom zelf de fouten kan en mag herstellen, zullen de resultaten daarvan op de door Zetacom te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

26.7 Indien Zetacom het beheer of onderhoud online verricht, zal Opdrachtgever er voor zorgdragen dat Zetacom tijdig beschikt over een daarvoor deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten.

26.8 Opdrachtgever zal tijdig alle door Zetacom verlangde medewerking verlenen voor het beheer of onderhoud. Daaronder wordt mede begrepen het tijdelijk staken van het gebruik van de Programmatuur door Opdrachtgever en het maken van een back-up van alle data door Opdrachtgever.

26.9 Indien het beheer en onderhoud betrekking hebben op niet door Zetacom zelf aan Opdrachtgever geleverde c.q. ter beschikking gestelde programmatuur, zal Opdrachtgever – indien Zetacom dit voor het beheer en onderhoud nuttig, nodig of wenselijk acht – de broncode en de technische (ontwikkel)documentatie van die programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) kosteloos aan Zetacom ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling en dat rechten van derden zich daartegen niet verzetten. Opdrachtgever verleent Zetacom het recht om de betreffende programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel)documen-tatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen beheer en onderhoud. Opdrachtgever vrijwaart Zetacom voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de terbeschikkingstelling en het gebruik daarvan door Zetacom.

26.10 Het beheer en onderhoud door Zetacom laten onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever voor het gebruik en algemene beheer van de Programmatuur, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Programmatuur en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de Programmatuur worden ingezet.

26.11 Het onderhoud aan de Programmatuur omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met:

  1. gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Programmatuur, waaronder mede begrepen fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf;
  2. wijziging van de Programmatuur anders dan door Zetacom of haar toeleverancier(s);
  3. het gebruik van de Programmatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de gebruiksdocumentatie;
  4. wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van Zetacom vallen;
  5. het nalaten van Opdrachtgever om de Programmatuur tijdig te laten onderhouden;
  6. het gebruik van niet meer door Zetacom of haar toeleverancier(s) onderhouden oude versies van de Programmatuur;
  7. herstel van verminkte of verloren gegane gegevens;
  8. andere niet aan Zetacom toe te rekenen oorzaken.

 

IV      XaaS-Oplossing

27. Toepasselijkheid

27.1 De bepalingen in dit deel IV zijn naast de algemene bepalingen zoals opgenomen in deel I en de bepalingen in deel III, van aanvullende toepassing indien Zetacom Apparatuur en/of Programmatuur op basis van anything-as-a-service aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Bepalingen uit dit deel IV (XaaS-Oplossing) prevaleren boven de bepalingen uit deel I (Algemene Bepalingen) en deel III (Programmatuur) in het geval er onduidelijkheid of strijdigheid bestaat tussen de bepalingen uit die delen.

 

28. XaaS-Oplossing

28.1 Zetacom kan wijzigingen in de XaaS-Oplossing aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal Zetacom Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften danwel tenzij Zetacom de kosten van de wijziging voor haar rekening neemt.

28.2 Zetacom kan de uitvoering van de XaaS­Oplossing voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Apparatuur en/of Programmatuur. Zetacom is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de XaaS-Oplossing te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

 

29. Verantwoordelijkheid Opdrachtgever en Zetacom

29.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het gebruik van de XaaS-Oplossing en de wijze waarop de resultaten van de XaaS-Oplossing worden ingezet.

29.2 Zetacom is niet verantwoordelijk voor de aanschaf, inzet en/of goede werking van de infrastructuur van Opdrachtgever of die van derden. Zetacom is voorts niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende internetbandbreedte.

29.3 Zetacom staat er niet voor in dat de in het kader van de XaaS­Oplossing ter beschikking te houden Apparatuur en/of Programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.

29.4 Indien Opdrachtgever van mening is dat de XaaS-Oplossing moet worden aangepast om te voldoen aan de wet- en regelgeving, zullen partijen hierover in overleg treden. Zetacom zal, nadat de partijen overeenstemming hebben bereikt over de gevolgen van de aanpassing, in redelijkheid de uitvoering van de XaaS-Oplossing zo snel mogelijk aanpassen. De gevolgen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de doorlooptijd, serviceniveaus of de kosten.

 

V       HOSTING

30.  Toepasselijkheid

30.1 De bepalingen in dit deel V zijn naast de algemene bepalingen zoals opgenomen in deel I en de bepaling zoals opgenomen in deel II (Services), van aanvullende toepassing indien Zetacom hosting en daaraan aanverwante diensten aan Opdrachtgever verleent. Bepalingen uit dit deel V (Hosting) prevaleren boven de bepalingen uit deel I (Algemene Bepalingen) en deel II (Services) in het geval er onduidelijkheid of strijdigheid bestaat tussen de bepalingen uit die delen.

 

31.  Hostingdiensten

31.1 Indien de Overeenkomst de terbeschikkingstelling van (delen van) servers tot voorwerp heeft, zal Opdrachtgever het overeengekomen gebruik daarvan niet overschrijden tenzij de Overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van delen van een specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server(s) indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van servers, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen Partijen overeengekomen maxima. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Zetacom een extra vergoeding in rekening brengen conform de daarvoor bij Zetacom geldende tarieven.

31.2 Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer van de gehoste Programmatuur dat Opdrachtgever de instellingen en het gebruik van de hostingdienst controleert alsmede de wijze waarop de resultaten van deze dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, afstemmen en indien nodig daartoe de daarbij ingezette apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen alsmede de door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Zetacom is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

31.3 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, omvat de Overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up­, uitwijk­ en recoverydiensten.

31.4 Zetacom kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Zetacom zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met Opdrachtgever.

31.5 Zetacom kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de hostingdiensten aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal Zetacom Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten.

31.6 Opdrachtgever zal zijn eigen systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde afdoende anti-virusprogrammatuur in werking hebben. Alleen indien dit schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is, zal Zetacom de beveiliging verzorgen. De mate van beveiliging dient ook schriftelijk overeengekomen worden.

31.7 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal Zetacom bij of na het einde van de Overeenkomst meewerken aan het overzetten van de Programmatuur naar een andere leverancier van hostingdiensten.

31.8 Indien Zetacom aanleiding heeft te veronderstellen dat de data of programmatuur van Opdrachtgever inbreuk maken op enig recht van enige derde, is zij gerechtigd de inbreukmakende data en/of programmatuur ontoegankelijk te maken en te houden of andere in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen, teneinde de vermeende onrechtmatigheid te beëindigen. Zo’n aanleiding is in ieder geval aanwezig indien een derde Zetacom meldt dat inbreuk op enig recht wordt gemaakt. Voorts geldt dat indien Zetacom aanleiding heeft te veronderstellen dat Opdrachtgever handelingen verricht of nalaat waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden kunnen leiden tot een gebruik van de hostingdienst dat strafbaar of jegens Zetacom en/of derden onrechtmatig is, Zetacom gerechtigd is de hostingdienst te staken. Zetacom is in dit kader nimmer aansprakelijk voor de door haar optreden bij Opdrachtgever ontstane schade, ook niet indien komt vast te staan dat er geen sprake is van inbreuk op enig recht van een derde.

 

VI      KOOP EN ONDERHOUD APPARATUUR

32.  Toepasselijkheid

32.1 De bepalingen met betrekking tot de koop van apparatuur uit dit deel VI zijn naast de algemene bepalingen zoals opgenomen in deel I, aanvullend van toepassing indien Zetacom apparatuur aan Opdrachtgever verkoopt. Bepalingen uit dit deel VI (Koop Apparatuur) prevaleren boven de bepalingen uit deel I (Algemene Bepalingen) in het geval er onduidelijkheid of strijdigheid bestaat tussen de bepalingen uit die delen.

 

33. Installatie

33.1 Indien schriftelijk overeengekomen, zal Zetacom de Apparatuur installeren.

33.2 Opdrachtgever zal vóór aflevering van de Apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Onder passende installatieplaats wordt tevens verstaan een omgeving die voldoet aan de door de toeleverancier (van Zetacom) in voorkomend geval gespecificeerde vereisten (betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen, etc.). Zetacom zal desgewenst voor de aanleg van deze benodigde faciliteiten aan Opdrachtgever een offerte uitbrengen.

33.3 Opdrachtgever zal Zetacom voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de reguliere kantoortijden van Zetacom. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door Zetacom is niet begrepen de verplichting tot het installeren van software of het uitvoeren van dataconversie.

 

34. Onderhoud Apparatuur

34.1 Indien tussen partijen overeengekomen middels een service level agreement, zal Zetacom de Apparatuur onderhouden. De inhoud en omvang van de betreffende te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.

34.2 Onmiddellijk nadat zich een storing aan of in de Apparatuur voordoet, zal Opdrachtgever Zetacom dat op de overeengekomen wijze gedetailleerd melden. Onder ‘storing’ wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan: het niet of niet zonder onderbreking voldoen van de Apparatuur aan de door Zetacom en/of de toeleverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties. Van een storing is alleen sprake indien Opdrachtgever deze storing kan aantonen en de desbetreffende storing bovendien kan worden gereproduceerd.

34.3 Opdrachtgever zal alle door Zetacom verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, zoals de tijdelijke staking van het gebruik van de Apparatuur. Opdrachtgever is gehouden het personeel van Zetacom of door Zetacom aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de Apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de Apparatuur ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen.

34.4 Alvorens de Apparatuur aan Zetacom voor onderhoud ter beschikking te stellen, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat van alle in of op de Apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende (reserve)kopie is gemaakt.

 

35. Uitsluitingen

35.1 Werkzaamheden verband houdend met het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de Apparatuur of van buiten komende oorzaken (zoals gebreken in internet, datawerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen die niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen) behoren niet tot de onderhoudsverplichtingen van Zetacom.

35.2 Tot de onderhoudsverplichtingen van Zetacom behoren voorts niet: (a) het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijziging van de Apparatuur anders dan door of namens Zetacom; (b) het gebruik van de Apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van Opdrachtgever om de Apparatuur tijdig te laten onderhouden. Onder de onderhoudsverplichtingen van Zetacom vallen evenmin onderzoek of herstel van storingen die verband houden met op de Apparatuur door of namens Opdrachtgever geïnstalleerde programmatuur.

 

VII     Overige bepalingen

36. Zetacom kan haar rechten of plichten uit hoofde van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden overdragen of uitbesteden aan een geaffilieerde onderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde.

37. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van Opdrachtgever respectievelijk het adres van Zetacom, zoals vermeld in de Overeenkomst.

38. In de Algemene Voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ ook per e-mail verstaan, waarbij de ontvangende partij de ontvangst dient te bevestigen.

39. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Opdrachtgever en Zetacom zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

40. Vertraging of verzuim van de zijde van Zetacom met betrekking tot het jegens de Opdrachtgever geldend maken van enig recht dat Zetacom op grond van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien Zetacom afstand doet van een recht dat hij op grond van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat Zetacom ook in een volgend geval afstand van dat recht of van andere rechten doet of moet doen.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39064296 en worden desgevraagd kosteloos toegezonden.