Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1. Zetacom : Zetacom BV handelend onder de naam Zetacom.

1.2. Koper/opdrachtgever : Degene tot wie de aanbieding c.q. offerte is gericht.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes, zowel schriftelijke als mondelinge, of andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers van Zetacom zijn vrijblijvend.

Artikel 3: Werkingssfeer

3.1. Voor zover in de overeenkomst niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten van Zetacom.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat Zetacom een opdracht/bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat Zetacom geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering c.q. deellevering heeft voldaan; in geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten, wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gekomen, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

4.2. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze mondeling of schriftelijk door partijen worden overeengekomen.

4.3. Zetacom is gerechtigd voor het aangaan van de overeenkomst, van Koper/opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.4. Zetacom is bevoegd om, indien Zetacom dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de aan Zetacom gegeven opdracht, anderen in te schakelen, waarbij de kosten aan Koper/opdrachtgever zullen worden doorberekend. Zetacom zal hierover met de Koper/opdrachtgever vooraf overleg plegen.

Artikel 5: Prijzen 

5.1. De opgegeven prijzen gelden voor de levering af magazijn en zijn exclusief B.T.W en exclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Voor zoverre in de overeenkomst niet anders is overeengekomen zijn eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten niet bij de prijs inbegrepen.

5.3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het tijdstip van de offerte.  Zetacom is tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd de prijzen aan te passen aan prijswijzigingen van grondstoffen, materialen, onderdelen, arbeidslonen, valutakoersen, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten, vervoerskosten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen.

Artikel 6: Betaling

6.1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een door Zetacom aan te wijzen bankrekening.

6.2. Alle betalingen dienen zonder enige verrekening te geschieden.

6.3. Indien de betaling niet of niet tijdig is ontvangen, is de Koper/opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

6.4. Indien Zetacom tot invordering overgaat, zullen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van de Koper/opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15 % van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 125,00.

6.5. Indien Koper/opdrachtgever met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is Zetacom gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten tot het tijdstip waarop de betaling door Zetacom is ontvangen, onverminderd het recht van Zetacom om zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Zetacom tot op dat moment te vorderen heeft, onverminderd het recht van Zetacom op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 10.

Artikel 7: Aflevering

7.1. De door Zetacom opgegeven leverdata zijn indicatief, ingeval deze leveringsdata niet gerealiseerd kunnen worden, zal Zetacom Koper/opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat Koper/opdrachtgever daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, kan ontlenen of tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

7.2. Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft Koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door Zetacom vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.

7.3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 8: Eigendomsovergang

8.1. Tot aan het tijdstip waarop Koper/opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven goederen bij Zetacom.

8.2. Koper/opdrachtgever is niet bevoegd de afgegeven goederen aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen of derden mutaties, modificaties of werkzaamheden te laten verrichten aan de door Zetacom geleverde apparatuur, totdat Koper/opdrachtgever aan zijn betalings- en/of overige verplichtingen jegens Zetacom heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft Koper/opdrachtgever het geleverde in bruikleen.

8.3. Wanneer Koper/opdrachtgever enige verplichting jegens Zetacom niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Zetacom gerechtigd zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst het verrichte ongedaan te maken en/of de afgegeven goederen terug te halen bij Koper/opdrachtgever.  Zetacom is gerechtigd om de geleverde goederen op afstand of op locatie af te sluiten bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen.

De heraansluitkosten voor het weer inschakelen van de apparatuur bedragen € 250. Koper/opdrachtgever verleent Zetacom alle medewerking door het openen van de ruimte waarin zich die goederen bevinden, dan wel door het afgeven van de sleutels die toegang tot een zodanige ruimte geven.  Indien de goederen zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van de derde nodig is, zal Koper/opdrachtgever Zetacom machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.

8.4. Koper/opdrachtgever is verplicht Zetacom terstond schriftelijke melding te doen van het feit dat derden rechten doen gelden op hetgeen door Zetacom is verricht of geleverd, voor zover het geleverde of verrichte nog niet zijn eigendom is. Mocht na enige tijd blijken, dat Koper/opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door deze aan Zetacom verschuldigde bedrag, exclusief B.T.W. met een minimum van € 250,00.

Artikel 9: Retentierecht

9.1. Zetacom heeft met betrekking tot aan Zetacom ter bewaring of ter bewerking ter hand gestelde goederen het recht van terughouding tenzij de Koper/opdrachtgever voor het aan Zetacom terzake aangebodene genoeg zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10: Opzegging/Beëindiging overeenkomst

10.1. Ingeval één van de partijen te kort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de overeenkomst te ontbinden of gedeeltelijk te ontbinden.  De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen die betrekking hebben op het niet-ontbonden gedeelte van de overeenkomst direct opeisbaar, ongeacht of daarvoor al dan niet facturen verzonden zijn. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van partijen om schadevergoeding te vorderen in verband met de gehele danwel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

10.2. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid kan Zetacom de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen, indien koper een verzoek tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard – al dan niet op eigen verzoek -, in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van koper.  Zetacom zal wegens een dergelijke opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 11: Risico-overgang

11.1. Alle risico’s van transport van de af te leveren goederen berusten bij Koper/opdrachtgever, zowel wat de directe als de indirecte schade betreft.

11.2. Hetgeen door Zetacom verricht en/of geleverd is, is onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van de verrichting en/of levering, voor risico van de Koper/opdrachtgever.

Artikel 12: Reclame                          

12.1. Koper/opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 14 dagen na levering Zetacom daarvan schriftelijk in kennis stelt.

12.2. Klachten inzake de facturen van Zetacom dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een schrijven door Zetacom te zijn ontvangen.

12.3. Het indienen van klachten/reclames ontslaat Koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

12.4. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd goederen waarover deze reclameert zonder schriftelijke toestemming van Zetacom terug te zenden.

Artikel 13: Overmacht

13.1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

13.2. Als een niet aan Zetacom toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken iedere gebeurtenis of omstandigheden waardoor de levering of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of levering door Zetacom, dat de nakoming door Zetacom zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van Zetacom gevergd kan worden.

Artikel 14: Garantie

14.1. De garantie van Zetacom op door Zetacom geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden is 1 (één) jaar, welke termijn aanvangt op de dag van levering.

14.2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt voor de door Zetacom uitgevoerde reparaties een garantie voor de duur van drie maanden, welke termijn aanvangt op de dag waarop de reparatie is uitgevoerd.

14.3. Op de garantie kan geen beroep worden gedaan indien Koper/opdrachtgever:

a. zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zetacom het door Zetacom afgeleverde zelf wijzigt;

b. zelf wijzigingen,in of reparaties aan het verrichte en/of geleverde uitvoert of laat uitvoeren;

c. op het door Zetacom verrichte of geleverde ongeschikte goederen of hulpbenodigdheden op enig tijdstip aansluit of heeft laten aansluiten;

d. het door Zetacom verrichte of geleverde voor andere doeleinden gebruikt of laat gebruiken.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1. Indien Zetacom toerekenbaar te kort komt in de nakoming van de overeenkomst, is Zetacom slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie.  Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

15.2. Indien en voorzover in rechte komt vast te staan dat Zetacom aansprakelijk is, op welke grond dan ook, is de aansprakelijkheid van Zetacom te aller tijde beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Zetacom afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Zetacom in verband met die verzekering draagt.

15.3. Koper/opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij Zetacom te melden.

Iedere rechtsvordering verband houdende met de schadevergoeding wegens toerekenbare niet-nakoming van de overeenkomst, vervalt door verloop van zes maanden, welke termijn aanvangt op

de dag dat Koper/opdrachtgever bekend is geworden met de schade, athans daarmee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

15.4. Zetacom is niet aansprakelijk voor de keuze van Koper/opdrachtgever van de geleverde goederen/materialen en staat er niet voor in dat de door Koper/opdrachtgever gewenste oederen/materialen geschikt zijn voor aansluiting op de door Zetacom als standaard-voorziening aangebrachte goederen.

15.5. Koper/opdrachtgever vrijwaart Zetacom voor alle schade die Zetacom mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding inzake het door Zetacom verrichte of geleverde uit hoofde van welke oorzaak dan ook.

Artikel 16: Retourzendingen                   

16.1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van Zetacom zijn niet toegestaan.  Geschieden zij toch dan komen alle aan de zending verbonden kosten ten laste van Koper/opdrachtgever.  Het staat Zetacom in dat geval vrij de goederen voor rekening van Koper/opdrachtgever bij derden op te slaan of zelf ter beschikking van  Koper/opdrachtgever te houden.

16.2. Retourzendingen die door Zetacom niet zijn aanvaard, ontheffen Koper/opdrachtgever in geen enkel opzicht van de betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 6.

16.3. Ten aanzien van de werkelijke kosten voortvloeiend uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Zetacom genomen maatregelen is de gespecificeerde opgave van Zetacom voor Koper/opdrachtgever bindend, behoudens tegenbewijs.

16.4. Retourzendingen reizen immer voor rekening en risico van Koper/opdrachtgever.

Artikel 17: Industriële en Intellectuele Eigendom

17.1. Zetacom zal Koper/opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie van een derde, die deze jegens Koper/opdrachtgever aanhangig maakt op grond van inbreuk op door hem gepretendeerde rechten.  Koper/opdrachtgever verplicht zich een eventuele actie van een derde onverwijld aan Zetacom mede te delen en zich te onthouden van iedere handeling die als een erkenning van de eisen van de derde kan worden beschouwd.  Zetacom kan besluiten de apparatuur, hulpapparatuur of onderdelen te vervangen of tegen verweer te voeren.

17.2. Koper/opdrachtgever vrijwaart Zetacom voor alle schade die Zetacom mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding inzake het door Zetacom verrichte of geleverde uit hoofde van welke oorzaak dan ook, waaronder begrepen inbreuken op eigendomsrechten, welke voortvloeien uit gegevens of aanwijzingen verstrekt door Koper/opdrachtgever of lokale eisen van fabrikanten en distributeurs in verband met gebruik van het land van herkomst en/of oorsprong, of eisen van lokale overheden met betrekking tot de specificaties van het geleverde.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1. Op alle door Zetacom te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in ‘s-Gravenhage zijn onderworpen.

Artikel 19: Deponering

19.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te ‘s-Gravenhage,

Afzonderlijke exemplaren zijn op verzoek verkrijgbaar.